O nama

Virtuelni konsultantski studio “MyHomeoSoft” je otvoren krug prijatelja koji se međusobno pomažu prilikom obavljanja raznih poslova. Ta se pomoć, u prvom redu, odnosi na profesionalna znanja, iskustva i aktivnosti svakoga člana. Odnosi između članova Studija zasnivaju se na međusobnom poverenju, uvažavanju i poštovanju. Ukupno znanje svih članova Studija mnogo je veće od pojedinačnog znanja bilo kojeg člana i to je ona zlatna nit koja nas povezuje.

Zbog čega je konsultantski studio “MyHomeoSoft” virtuelni? Ima više razloga za to, a neki od navažnijih su: Studio nema osnivački akt, prostorije, telefon i ostala obeležja realnog subjekta. On je lociran u virtuelnom svetu – ima samo Internet adresu. Svi članovi Studija imaju svoje redovne poslove. Uobičajena komunikacija između članova obavlja se elektronskim putem (e-mail, SMS, telefon i sl.), a kada se za to ukaže potreba, održavaju se i radni sastanci u prostorijama matičnih institucija pojedinih članova, kao i na drugim prikladnim mestima.

Virtuelni konsultantski studio “MyHomeoSoft” ustanovljen je 2014. godine. Njegova prethodnik bio je Virtuelni homeopatsko-softverski studio “MyHomeoSoft”, koga su 2008. godine, osnovali:

  1. Mr Živorad Lazić, dipl.inž.
  2. Prof. dr Miloš Popović, spec. hirurgije i homeopatije i
  3. Nemanja Kovačević, dipl.inž. IT.

Krajem 2012. godine,prof. Popović se prerano i zauvek oprostio od nas, a kolega Nemanja Kovačević je, krajem 2013. godine, zbog drugih profesionalnih obaveza, odustao od aktivnog angažovanja u Studiju.

Početkom 2014. godine, Studiju se pridružuje Radivoje Nikoličić, dipl.inž.maš, pa nas opet, kao i na početku, ima trojica. Pošto je Virtuelni konsultantski studio “MyHomeoSoft” zamišljen kao otvoreni krug prijatelja, očekujemo da nam se uskoro pridruži još neki član.

Svojim pridruženim članovima, s razlogom, smatramo i sve dosadašnje korisnike naših usluga i našeg softvera.

Kratke biografije stalnih članova:

mr Živorad Lazić, dipl. inž.

zivoradlazicRođen je 21.11.1954. godine u Kolarima, Republika Srbija. Završio je Mašinsku tehničku školu u Smederevskoj Palanci, 1973. godine. Diplomirao je 1979. godine na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za vazdušni saobraćaj i transport, s prosečnom ocenom 8,75. Za diplomski rad “Simulacija saobraćaja na rulnim stazama i platformama aerodroma Beograd” dobio je nagradu Privredne komore Beograda. Magistrirao je 1991. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Smeru za kibernetiku i automatizaciju, s prosečnom ocenom 8,75. Za magistarski rad “Optimizacija turnusa u železničkom saobraćuju” takođe je dobio nagradu Privredne komore Beograda.

Od 1981. do 2001. godine radio je u Institutu za ekonomiku saobraćaja (kasnije: Saobraćajni institut i Saobraćajni institut CIP), u Beogradu, na poslovima: stručnog saradnika, višeg stručnog saradnika i istraživača saradnika. Zvanje istraživač saradnik stekao je 1992. godine, po Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti Republike Srbije. Od 2001. godine radi u Javnom železničkom transportnom preduzeću “Beograd” (sada: “Železnice Srbije“ ad) kao: rukovodilac projekta od posebnog značaja za železnicu, direktor Sektora za informatiku, viši savetnik u Preduzeću, pomoćnik direktora Sektora za plan i restrukturiranje i glavni koordinator za restrukturiranje. Od 2005-2009. godine, radi kao (honorarni) predavač u Višoj železničkoj školi u Beogradu, na predmetu “Aplikativni programi na železnici”, u okviru uže stručne oblasti “Algoritmi i programiranje i inženjerska informatika”.

Uz rad se usavršavao na brojnim seminarima i kursevima, a imao je retku priliku i veliku sreću da radi, na zajedničkim projektima, s nekoliko izuzetnih stvaralaca, istraživača, naučnika i univerzitetskih profesora iz zemlje i inostranstva.

Do sada je objavio deset radova na naučnostručnim skupovima u zemlji, šest radova u bivšim jugoslovenskim republikama i dva rada u inostranstvu. Objavio je šest radova u domaćim stručnim časopisima. Na 11 istraživačkostručnih projekata bio je rukovodilac projekta, a kao član radnog tima učestvovao je u izradi 35 projekata.

U najveća stručna ostvarenja, po sopstvenoj proceni, spadaju: (1) opšte rešenje Kumizavinog oscilatornog problema kojim se opisuju rezonantne pojave u sistemu “pantograf – vozni vod”, (2) teorija statističkih uzoraka – utvrđivanje ekstremnih vrednosti raspodele tretmana u Latinskim kvadratima i (3) korekcija Istmanovog algoritma za rešavanje specifičnih problema “Trgovačkog putnika”.

Spisak radova (referenci) Živorada Lazića, u PDF formatu, prikazan je ovde.

Živorad lazić je jedan od osnivača, i predsednik Upravnog odbora, udruženja “Srpski Krivak”. Više informacija o udruženju možete da pogledate na www.krivak.rs.

Radivoje Nikoličić, dipl.inž.maš

radivojenikolicicRođen je 1954. Godine u Selevcu. Mašinski fakultet završio u Beogradu.

Od 1979. do 1998. zaposlen u Institutu Goša na mestima projektanta i vodećeg projektanta za razvoj novih proizvoda, rukovodioca programa i pomoćnika direktora za kvalitet. Od 1999. do danas zaposlen u Akreditcionom telu Srbije (nekadašnje Jugoslovensko akreditaciono telo) na mestima menadžera procesa akreditacije, pomoćnika direktora i menadžera za kvalitet, i vodećeg ocenjivača u akreditacionim ocenjivanjima privrednih subjekata.

Uz rad, učestvovao u uvođenju i dokumentovanju sistema menadžmenta prema ISO standardima u više proizvodnih i uslužnih organizacija.

Stručne veštine i kompetentnost: Dvadest godina iskustva u istraživačko razvojnom institutu na poslovima razvoja i proizvodnje različitih proizvoda iz oblasti mašinogradnje. Dugogodišnje iskustvo na razvoju, uspostavljanju i primeni sistema menadžmenta kvalitetom u različitim vrstama organizacija i različitim oblastima njihovog rada. U poslednjih 15 godina sticano iskustvo i veštine u primeni i ocenjivanju primene međunarodnih i evropskih standarda u oblasti sistema menadžmenta (sistem menadžmenta kvalitetom, sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, sistem menadžmenta bezbednošću hrane i dr.) ocenjivanu usaglašenosti sa zahtevima standarda i akreditaciji tela za ocenjivanje usaglašenosti (laboratorija, kontrolnih i sertifikacionih tela). Razvoj i uspostavljanje sistema akreditacije i nadzora nad sistemima sertifikacije. Višegodišnje iskustvo u proverama i ocenjivanju organizacija koje se bave različitim vrstama ocenjivanja usaglašenosti (ispitivanjem, kontrolisanjem i sertifikacijom proizvoda). Iskustvo u obukama akreditacionih i drugih ocenjivača. Iskustvo stečeno u različitim radnim grupama resornih ministarstava za izradu zakona i tehničkih propisa iz oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, kao i u komisijama za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti. Iskustvo stečeno u višegodišnjem radu komisije Instituta za standardizaciju za donošenje standarda iz oblasti sistema kvaliteta i ocenjivanja usaglašenosti.